abjurer or abjuror


abjurer or abjuror
پيمان‌ شكن‌، سوگند شكن‌، ترك‌ عهد كننده‌

English to Farsi dictionary. 2013.